ZIMBABWE CATHOLIC
BISHOPS’ CONFERENCE

SARUDZO DZOMUNA JULY
2018 ZVICHIENDA MBERI

Tsamba yoUfudzi yeDare raMabhishopi
eChiKatorike oMuZimbabwe
Pamusoro peSarudzo ya30 July 2018

Tsamba yakabudiswa musi wa29 June 2018: Zuvaguruguru raPita naPauro Vapositori

Select target paragraph3